Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών/-ιδών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια / TAEDR-0537347» (Ε-12664) στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο «Διεργασιών νανοτεχνολογίας για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος»

Θέση 2 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο «Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών και οπτοηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων»

Θέση 3 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο «Διεργασιών νανοτεχνολογίας για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος»

Θέση 4 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο «Διεργασιών νανοτεχνολογίας για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος»