Παραδοτέα
Παραδοτέο
Είδος Παραδοτέου
Παράδοση
Π1.1 Αναλυτική έκθεση για τις ιδιότητες των νέων περοβσκιτών και για την σταθερότητα των περοβσκιτών με βάση τον δισθενή κασσίτερο
Έκθεση
1/2/2025
Π1.2 Αναλυτική έκθεση σύνθεσης, οπτοηλεκτρονιακών και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων των πολυμερών δότες ηλεκτρονίων και των οργανικών μορίων δέκτες ηλεκτρονίων καθώς και της διαλυτότητας τους σε μη-χλωριωμένους διαλύτες
Έκθεση
1/12/2025
Π1.3 Αναλυτική έκθεση για εναλλακτικούς διαλύτες και πρόδρομες ενώσεις μολύβδου και για τις προσεγγίσεις διεπιφανειακής μηχανικής
Έκθεση
1/5/2025
Π1.4 Μοντελοποίηση των ιδιοτήτων περοβσκιτικών υλικών, διχαλκογενιδίων, διεπιφανειών και χαρακτηρισμός οργανικών μορίων για ΦΒ
Έκθεση
1/12/2025
Π.2.1. Τεχνική έκθεση δημιουργίας υψηλής απόδοσης και σταθερότητας εργαστηριακών διαστάσεων Φ/Β από περοβσκίτη
Έκθεση
1/4/2025
Π.2.2 Τεχνική έκθεση δημιουργίας υψηλής απόδοσης και σταθερότητας εργαστηριακών διαστάσεων Φ/Β από οργανικά μόρια ή και αγώγιμα πολυμερή
Έκθεση
1/4/2025
Π.2.3. Τεχνική έκθεση ανάπτυξης εύκαμπτων Φ/Β στοιχείων από περοβσκίτες και οργανικά υλικά
Έκθεση
1/6/2025
Π.2.4 Τεχνική έκθεση ανάπτυξης πολυστρωματικών διατάξεων από οργανικά-περοβσκιτικά υλικά (tandem cells)
Έκθεση
1/8/2025
Π.3.1. Πρωτόκολλο μεθόδων και διαλυτών για βιομηχανική μέθοδο εναπόθεσης υλικών
Έκθεση
1/9/2025
Π.3.2. Κατασκευή Φ/Β μεγάλης κλίμακας από αμιγώς οργανικά υλικά μέσω της μεθόδου Roll-to-Roll
Πρότυπο
1/12/2025
Π.3.3 Κατασκευή Φ/Β μεγάλης κλίμακας από υβριδικά περοβσκιτικά υλικά μέσω της μεθόδου Sheet-to-Sheet (π.χ. Inkjet Printing /Screen printing/Slot Die)
Πρότυπο
1/12/2025
Π4.1. Ενσωμάτωση των νέων Φ/Β στο ηλιακό πάρκο του ΕΛΜΕΠΑ
Έκθεση
1/10/2024
Π4.2 Ανάπτυξη πλατφόρμας/ βάσης δεδομένων ανοιχτού τύπου (open data platform)
Ιστότοπος
1/2/2025
Π4.3. Ανάπτυξη πειραματικών πρωτοκόλλων για δοκιμές σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας των ενθυλακωμένων διατάξεων εργαστηριακής και μεγάλης κλίμακας
Έκθεση
1/4/2025
Π.4.4 Αξιολόγηση λειτουργίας των Φ/Β με την εφαρμογή ISOS και IEC πρωτοκόλλων σε ελεγχόμενες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες
Έκθεση
1/12/2025
Π5.1. Έκθεση αξιολόγησης κύκλου ζωής του έργου
Έκθεση
1/12/2025
Π5.2. Έκθεση ανάλυσης SWOT
Έκθεση
1/12/2025
Π5.3. Οδικός χάρτης για την τεχνολογία & την καινοτομία & Εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Έκθεση
1/12/2025
Π5.4. Επιχειρηματική δικτύωση
Έκθεση
1/12/2025
Π5.5. Ιστότοπος έργου
Ιστότοπος
1/10/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο