Ενότητες εργασίας
ΕΕ1: Σύνθεση- χαρακτηρισμός σταθερών και αποδοτικών υλικών για ΦΒ τρίτης γενιάς.(02/8/2023-01/12/2025)

Η ΕΕ1 θα επικεντρωθεί στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό σταθερών και αποδοτικών υλικών για ΦΒ τρίτης γενιάς. Bελτίωση ήδη υπαρχόντων δομών και ενώσεων ώστε να βρίσκονται κοντά σε βιομηχανικές απαιτήσεις παρασκευής και διάθεσης τα οποία εξετάζονται από την κοινοπραξία μέσω των παρακάτω υπο-ενοτήτων εργασίας:

 • ΥΕ1.1: Βελτιστοποίηση λειτουργικών περοβσκιτών (ανόργανων, υβριδικών) στην τεχνολογία των ΦΒ από περοβσκίτες
 • ΥΕ1.2: Βελτιστοποίηση λειτουργικών μορίων και πολυμερών στην τεχνολογία των οργανικών ΦΒ
 • ΥΕ1.3: Υλικά για βελτιστοποιημένες διεπιφάνειες, (οργανικές χρωστικές, σύμπλοκες ενώσεις, χαλκογενίδια, γραφένιο, κλπ.)
 • ΥΕ1.4: Βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την αντικατάσταση διαλυτών και τοξικών πρόδρομων ενώσεων.
 • ΥΕ1.5: Ανάπτυξη αγώγιμων υλικών για ηλεκτρόδια συμβατά με βιομηχανικά πρωτόκολλα. Στη μέχρι τώρα τεχνολογία των περοβσκιτικών ΦΒ τρίτης γενιάς κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρόδια καθόδου ευγενή μέταλλα τα οποία εναποτίθενται με θερμική εξάχνωση.
 • ΥΕ1.6: Μοντελοποίηση στο σχεδιασμό και σύνθεση υλικών για πρόβλεψη βέλτιστων ιδιοτήτων. “

 

ΕΕ2: Κατασκευή και χαρακτηρισμός υψηλής απόδοσης στοιχείων από ΦΒ τρίτης γενιάς εργαστηριακών διαστάσεων. (02/8/2023-01/12/2025)

Η ΕΕ2 θα επικεντρωθεί στην κατασκευή και χαρακτηρισμό υψηλής απόδοσης στοιχείων από ΦΒ τρίτης γενιάς εργαστηριακών διαστάσεων. Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της ενότητας εργασίας 1 σε Φ/Β μικρών εργαστηριακών διαστάσεων ώστε να γίνει η αξιολόγησή τους πριν την εφαρμογή τους σε μεγαλύτερες διαστάσεις βιομηχανικού επιπέδου ώστε να είναι και άμεσα αξιοποιήσιμες.

 • ΥΕ2.1: Δημιουργία υψηλής απόδοσης και σταθερότητας Φ/Β από περοβσκίτη.
 • ΥΕ2.2: Υψηλής απόδοσης και σταθερότητας Φ/Β από οργανικά υλικά.
 • ΥΕ2.3: Δημιουργία εύκαμπτων Φ/Β τρίτης γενιάς.
 • ΥΕ2.4: Δημιουργία Φ/Β πολλαπλών σταδίων από οργανικά υλικά, περοβσκίτες και συνδυασμό αυτών (tandem cells) με τη συνέργεια όλων των φορέων.
ΕΕ3: ΦΒ συστοιχίες από Περοβσκιτικά και οργανικά υλικά (upscaling). (02/8/2023-01/12/2025)

H ενότητα εργασίας 3 στοχεύει στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκαν στις διατάξεις εργαστηριακής κλίμακας αλλά πλέον με τη χρήση κατάλληλης για τη βιομηχανία εκτύπωση inkjet ή/και sheet to sheet (S2S), και Roll-to-Roll στον αέρα, με στόχο την κατασκευή ανθεκτικών μεγάλης κλίμακας Φ/Β από περοβσκίτη και οργανικών υλικών/πολυμερών, με υψηλή απόδοση (PCE) και σταθερότητα. Yλοποίηση των αποδοτικότερων Φ/Β, από τις μελέτες σε μικρές διαστάσεις, σε μεγαλύτερες βιομηχανικού τύπου και ενδιαφέροντος διαστάσεις για την περαιτέρω εκμετάλλευση από παραγωγικούς φορείς.

 • ΥΕ3.1: Αξιολόγηση μεθόδων και διαλυμάτων για βιομηχανική μέθοδο εναπόθεσης υλικών.
 • ΥΕ3.2: Βελτιστοποιημένες ΦΒ συστοιχίες από οργανικά υλικά μέσω βιομηχανικής μεθόδου Roll-to-Roll
 • ΥΕ3.3: Βελτιστοποιημένες ΦΒ συστοιχίες από περοβσκιτικά υλικά μέσω βιομηχανικής μεθόδου Sheet-to-Sheet (Inkjet Printing /Screen printing/Slot Die).
ΕΕ4: Δοκιμές αντοχής Φ/Β τρίτης γενιάς σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. (02/8/2023-01/12/2025)

Κατά την διάρκεια της ΕΕ4, θα γίνουν δοκιμές αντοχής Φ/Β τρίτης γενιάς σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Τεστ αντοχής Φ/Β τρίτης γενιάς (στοιχεία/συστοιχίες) σε συνθήκες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

 • ΥΕ4.1: Έλεγχος αντοχής ΦΒ όλων των κατηγοριών μέσω διεθνών πρωτοκόλλων (ISOS) σε ελεγχόμενες συνθήκες.
 • ΥΕ4.2: Έλεγχος αντοχής ΦΒ όλων των κατηγοριών σε έκθεση σε πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • ΥΕ4.3: Πρωτόκολλα βελτίωσης λειτουργίας και σταθερότητας.
ΕΕ5: Βιομηχανική αξιοποίηση. (02/8/2023-01/12/2025)

Η ΕΕ5 στοχεύει στην βιομηχανική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ενοτήτων εργασίας. Aξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πρότασης όπως και οι ενέργειες δημοσιότητας για τη σπουδαιότητα της δράσης προς τους παραγωγικούς φορείς.

 • ΥΕ5.1: Αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA)
 • ΥΕ5.2: Περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση
 • ΥΕ5.3: Οδικός χάρτης για την τεχνολογία και την καινοτομία
 • ΥΕ5.4: Εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο