Αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Σύνθεση και τροποποίηση προηγμένων φωτοενεργών υλικών βασισμένα στα ημιαγώγιμα μονομερή-πολυμερή και οργανομεταλλικούς περοβσκίτες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εκτυπωμένων φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστοιχιών από αυτά σε γυάλινα και εύκαμπτα υποστρώματα
  • Χρήση προηγμένων υπολογιστικών μοντέλων πρόβλεψης φυσικών ιδιοτήτων και απόδοσης των φωτοβολταϊκών βασισμένα στη χημεία των φωτοενεργών υλικών και την αρχιτεκτονική των φωτοβολταϊκών διατάξεων
  • Βελτιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία γυάλινων αλλά και εύκαμπτων εκτυπωμένων φωτοβολταϊκών για πιλοτική γραμμή παραγωγής και χρήση των αποτελεσμάτων από τον παραγωγικό ιστό
  • Έξυπνες γραμμές παραγωγής Μηδενικών Σφαλμάτων που θα ενσωματώνουν υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης σε συστήματα μη καταστρεπτικού ελέγχου των ιδιοτήτων και της ποιότητας υλικών (οργανικών, πολυμερών, ανόργανων, μετάλλων) σε μορφή νανο-στρώσεων και όγκου (bulk) που θα αναπτύσσονται σε σκληρά και εύκαμπτα υποστρώματα
  • Βέλτιστη και φιλική προς το περιβάλλον χρήση των απαιτούμενων πρώτων υλών (π.χ. διαλύτες, αγώγιμα μελάνια, οργανικοί ημιαγωγοί, υποστρώματα, κτλ. που χαρακτηρίζονται από σημαντικό κόστος), ηλεκτρικής ενέργειας, χρόνου λειτουργίας και εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας
  • Εκτυπωμένα ΦΒ τρίτης γενιάς και μεγάλου χρόνου ζωής με έλεγχο της σταθερότητά τους μέσω διεθνών προτύπων για εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας. 7. Καινοτόμα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ενσωμάτωση σε εμπορικές εφαρμογές (π.χ. θερμοκήπια, αυτοκίνητα, κτίρια, wearables, κτλ.)

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο