Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπάρχουσα Γνώση/ Τεχνογνωσία

 • Ανάπτυξη προηγμένων πολυμερών και υβριδικών νανοϋλικών και διερεύνηση των ιδιοτήτων αυτών. Ανάπτυξη πολυμερών και οργανικών υλικών για χρήση ως δότες και δέκτες ηλεκτρονίων σε Φ/Β διεσπαρμένων ετεροεπαφών.
 • Ανάπτυξη ημιαγώγιμων τροποποιημένων υλικών δότη και δέκτη ηλεκτρονίων με διαλυτότητα σε πράσινους διαλύτες.
 • Ανάπτυξη βελτιωμένων εκτυπώσιμων διαλυμάτων για χρήση σε βιομηχανικές μεθόδους εκτύπωσης.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής των υλικών και των ΦΒ συστημάτων.

Όργανα και Εξοπλισμός που θα συνεισφέρει στο Έργο

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Πατρών (https://www.chem.upatras.gr/el/) μέσω του συμμετέχοντος στην πρόταση Εργαστήριου Πολυμερών εστιάζεται στην ανάπτυξη προηγμένων πολυμερών και υβριδικών νανοϋλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και διερεύνηση των ιδιοτήτων υλικών για ενεργειακές εφαρμογές όπως πολυμερικοί ηλεκτρολύτες για κυψέλες καυσίμου, ημιαγώγιμα πολυμερή και υβριδικά υλικά για φωτοβολταϊκά κελιά διεσπαρμένων ετεροεπαφών και οργανικές/πολυμερικές διόδους εκπομπής φωτός. Το συμμετέχον Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας διαθέτει 10 πλήρως εξοπλισμένους συνθετικούς απαγωγούς καθώς και συστήματα απαερίωσης, εξάτμισης και ξήρανσης υψηλού κενού. Ακόμη διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο και απομονωμένο χώρο πιλοτικής παραγωγής, με πιλοτικό αντιδραστήρα 10 λίτρων εξοπλισμένο με σύστημα θέρμανσης––ψύξης (–70 οC έως +230oC) και φούρνο εξάτμισης πολυμερικών μεμβρανών χωρητικότητας 260 λίτρων.

1.Επιπλέον εξοπλισμός
 • Χρωματογράφος αποκλεισμού μεγεθών με αντλία Marathon II HPLC (Rigas Labs, Thessaloniki, Greece) με κινητή φάση χλωροφορμίου, ανιχνευτή υπεριώδους Fasma 500 UV/vis, και στήλες Ultra Styragel (104, 500Å) (Agilent Technologies, SCC, Santa Clara, CA, USA)
 • Χρωματογράφος αποκλεισμού μεγεθών με κινητή φάση νερού Millipore Waters 501 HPLC chromatograph, με στήλες Shodex B 804 και B 805 columns (8 mm × 500 mm) και ανιχνευτή διάθλασης (R401)
 • Φασματόμετρο Υπερύθρου Bruker Optics’ Alpha P Diamond ATR Spectrometer
 • Συσκευή Απορρόφησης Υπεριώδους Ορατού (UV Vis) Hitachi Science and Technology U 1800 UVVis Spectrophotometer
 • Φασματοφωτόμετρο Εκπομπής Perkin Elmer LS45
 • Σύστημα Κυκλικής Βολταμετρίας/ Φασματοσκοπίας Εμπέδησης με ποτενσιοστάτη/ γαλβανοστάτη Autolab PGSTAT 302N
 • Ιξωδόμετρο Ostwald Schott Geraete AVS310 και CT 1450
 • Συσκευή εναπόθεσης με περιστροφή (spin coater) SPS Europe Spin 150
 • Ρεόμετρο TA Discovery Instruments Discovery Series Hybrid Rheometer (DHR)
 • Συσκευή Θερμοσταθμικής Ανάλυσης Labsys TG (Setaram Instrumentation, Caluire, France)
 • Όργανο τάσης εφελκυσμού Shimadzu Autograph AGS X
 • Όργανο θερμοδυναμικής μηχανικής ανάλυσης Rheometrics RSA II

Δομικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και στις Κεντρικές Δομές Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών, «Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης» και «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης», στα οποία υπάρχουν όργανα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), MALDI–TOF, ESI–MS, UHPLC–MS, GC–MS, SEM, TEM, ED–XRF, WD–XRF, Raman κ.α. και στα οποία το Τμήμα Χημείας έχει απρόσκοπτη πρόσβαση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο