Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προϋπάρχουσα Γνώση/ Τεχνογνωσία

 • Ανάπτυξη και χημική αναδόμηση γραφενικών και δισδιάστατων νανοδομών με υψηλό δείκτη μηχανικής αξιοπιστίας και ρυθμισμένων ηλεκτρονικών και οπτικών ιδιοτήτων για εφαρμογές σε οργανικές/υβριδικές Φ/Β διατάξεις
 • Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός εκτυπωμένων φωτοβολταϊκών διατάξεων με αυξημένη απόδοση και μειωμένες απαιτήσεις σε ποσότητα υλικών για τη κατασκευή τους σε εργαστηριακή κλίμακα.
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διαδικασιών εκτύπωσης ευρείας κλίμακας Φ/Β περοβσκίτη με τεχνικές S2S. Αξιολόγηση και ανάλυση της απόδοσης Φ/Β τρίτης γενιάς σε προσομοιωμένες συνθήκες περιβάλλοντος (πρωτόκολλα ISOS) και εξωτερικές συνθήκες.

Όργανα και Εξοπλισμός που θα συνεισφέρει στο Έργο

1.Εξοπλισμός σύνθεσης υλικών και παρασκευής Φ/Β διατάξεων εργαστηριακής κλίμακας
 • Πιλοτική γραμμή ολοκληρωμένης κατασκευής Φ/Β διατάξεων περοβσκίτη σε αδρανείς συνθήκες (2 glove boxes), η οποία περιλαμβάνει spin coaters, UV/ozone cleaner και θερμαντικές πλάκες, και ολοκληρωμένο σύστημα εξάχνωσης μετάλλων 4 πηγών (LABmaster Pro Double GloveBox Workstation, EcoVap Thermal evaporator, ΜBraun)
 • Πιλοτική γραμμή ολοκληρωμένης κατασκευής οργανικών Φ/Β διατάξεων σε αδρανείς συνθήκες (glove box), η οποία περιλαμβάνει spin coater, καθαριστές υπερήχων και θερμαντικές πλάκες.
 • Φορητή συσκευή ομογενοποίησης υπερήχων με ακίδα (Ultrasonic probe)
 • Επιτραπέζια φυγόκεντρος (Beckman Coulter Allegra X 22).
2.Εξοπλισμός εκτύπωσης Φ/Β διατάξεων μεγάλης κλίμακας
 • Εκτυπωτής R2R slot die/flexographic (FOM mini roll coater).
 • Σύστημα εκτύπωσης Φ/Β διατάξεων με τη χρήση μεταξοτυπίας (Screen printer, οίκου GreatcellsolarLimited)
 • Σύστημα ενθυλάκωσης των Φ/Β διατάξεων με τη χρήση θέρμανσης και μηχανικής πίεσης των δειγμάτων, τύπος Pneumatic Heat Press 38 cm X 38 cm, οίκου Greatcellsolar Limited,
 • Σύστημα καθαρισμού και επιφανειακής κατεργασίας υποστρωμάτων με πλάσμα αερίου, τύπος ATTO incl. Vacuum pump, οίκου Diener electronic
  GmbH
 • Σύστημα ανάπτυξης λεπτών υμενίων μεγάλης έκτασης με την τεχνική της επίστρωσης λεπίδας (Doctor blade machine (Zehnter Automatic Film Applicator) σε αδρανείς συνθήκες (glove box).
  Εξοπλισμός
3.Εξοπλισμός χαρακτηρισμού υλικών και Φ/Β διατάξεων
 • Ηλιακός προσομοιωτής (Newport solar simulator)
 • Σύστημα καταγραφής εξωτερικής κβαντικής απόδοση (Quantum Efficiency, EnliTech).
 • Σύστημα ηλεκτρικού χαρακτηρισμού και ελέγχου αντοχής φωτοβολταϊκών διατάξεων, τύπος ISOS testing laboratory, οίκου infinityPV ApS
 • Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης με ακίδα Κέλβιν (Park XE7 AFM platform: Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM), Dynamic Contact EFM (DC–EFM) and Piezoresponse Force Microscopy (PFM) modes)
 • Διάταξη καταγραφής δυναμικών μετρήσεων ηλεκτρικού χαρακτηρισμού (Arkeo) α) Photo–CELIV β) impedance–spectroscopy γ) transient–photovoltage / current δ)MPPT tracker ε) Transient EL spectroscopy στ) thermal resolved analysis, Cicci Research
 • Διάταξη καταγραφής χρόνο–εξαρτημένης φωτοφωταύγειας (FS5 Spectrofluorometer Edinburgh Instruments)
 • InfinityPV Ultrafast laser beam induced current (LBIC) σύστημα χαρτογράφησης για την αξιολόγηση των Φ/Β μετά από καταπόνηση
 • Σύστημα μέτρησης αγωγιμότητας 4 ακίδων (Van der Pauw Ecopia HMS–3000 Hall Measurement System)
 • Αναλυτης ημιαγωγών (Agilent B1500A Semiconductor Analyzer) με probe station (EPS150TRIAX, Cascade Microtech)
 • Διάταξη μέτρησης UV–Vis και πάχους λεπτών υμενίων, Thetametrisis FR.
 • Διάταξη κυκλικής βολταμμετρίας, MetrohmAutolab.
 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευση SEM (JEOL JSM–6390lv)
 •  Ambient–pressure Photoemission Spectroscopy (APS) system from KP technology. Ambient–pressure Photoemission Spectroscopy (APS) system from KP technology. SPV and SPS source for the measurement of the full bands of semiconductors Εξοπλισμός
4.Εξοπλισμός μετρήσεων εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Σύστημα συνεχής παρακολούθηση της εξωτερικής απόδοσης σε επίπεδο ηλιακής συστοιχίας και πάνελ, συμπεριλαμβανομένων των καμπυλών ρεύματος τάσης
 • Υποδομή υπαίθριας ηλιακής φάρμας για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της Φ/Β συστοιχίας/πάνελ, των χαρακτηριστικών DC και της σωρευτικής απόδοσης ενέργειας.
 • Μετεωρολογικός σταθμός με σύστημα αυτόματης καταγραφής σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών δεδομένων, όπως η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία και η θερμοκρασία
 • Καταγραφικά IV καμπύλης & μέτρησης μέγιστης ισχύος Φ/Β πάνελ
 • Καταγραφικά δεδομένων απόδοσης Φ/Β σε πραγματικό χρόνο στο σημείο μέγιστης ισχύος
Μετάβαση στο περιεχόμενο